EMISJA CO2

CIĘŻKA CHEMIA - DEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest stary jak świat. Już w starożytności istniały zarządzenia dotyczące utylizacji odpadów a także lokalizacji np. garbarni zanieczyszczających nie tylko powietrze. Prawdziwa śmieciowa rewolucja nastała jednak wraz z rozwoje przemysłu. Obecnie szacuje się , że co trzeci polak mieszka w obszarze zagrożenia ekologicznego ! Postępująca degradacja środowiska może w skrajnym przypadku doprowadzić do zaniku wyższych form życia biologicznego, to też problemy środowiska naturalnego są w chwili przedmiotem ogólnego zainteresowania i powszechnej troski. Zajmują się nimi nie tylko naukowcy ale również rządy poszczególnych państw, międzynarodowe organizacje oraz liczne stowarzyszenia. Celem ich pracy jest ustalenie rozmiarów zniszczenia, jego źródła, określenie sposób zmniejszania zanieczyszczeń powodujących szczególne szkody w przyrodzie a także opracowanie metod neutralizacji szkodliwych substancji. Niestety rządy poszczególnych państw, organizacje oraz stowarzyszenia są BEZRADNE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZATRUWANIE POZOSTAWIONA BEZSKUTECZNEMU PRAWU

Brak egzekwowania praw oraz ich nieskuteczność powodują, że najwięksi truciciele za nasze pieniądze zatruwają nas i nasze środowisko. Litosferę tworzą różne formacje geologiczne i rodzaje gleb w których zachodzą różne procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne. Prawidłowy przebieg tych procesów warunkuje odpowiednią wydajność plonów. Zanieczyszczenie gleby jest spowodowane bardzo różnorodnymi czynnikami: środki owado i chwastobójcze, nawozy sztuczne, preparaty powszechnie używane do zaprawiania ziarna siewnego zawierające też składniki, które w większych ilościach są szkodliwe jak np. związki miedzi, odpady przemysłowe, kwaśne deszcze , które zakwaszają glebę metalami ciężkimi najwięcej ołowiem oraz w ścieki kierowane bezpośrednio do cieków wodnych. W Polsce z ogólnego areału użytków rolnych ok. 21% należy zaliczyć do obszarów skażonych . Są to tereny dużej koncentracji przemysłu oraz położone wzdłuż ruchliwych tras komunikacyjnych oraz aglomeracji miejskich ( smog )

ABSORPCJA DOGLEBOWA METALI CIĘŻKICH - PESTYCYDY I TRANSPORT 

W wyniku degradacji gleb następuje spadek plonów gdyż gleba odznacza się bardzo dużą zdolnością do absorbowania pierwiastków śladowych. Do najczęstszych u nas spotykanych oraz najgroźniejszych dla człowieka zalicza się: rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel a także fluor, miedź i cynk. Tetraetyloołów, czteroetylek ołowiu Pb ( C2H5 ) 4 , tlenek azotu, tlenek węgla , węglowodory. Wszystkie one kumulują się w glebie, przedostają się do roślin a następnie do organizmów zwierzęcych gdyż największa koncentracja wspomnianych pierwiastków rejestrowana jest w pobliżu dróg. U ludzi wszystkie te pierwiastki powodują spustoszenie w organizmie objawiającą się poprzez niedokrwistość , stwardnienie rozsiane, uszkodzenie układu nerwowego a także sprzyja powstawaniu nowotworów narządów wewnętrznych. Tlenki azotu w glebie tworzą rakotwórcze nitrozoaminy. Pyły, metale ciężkie, substancje mineralne, węglowodory, szlamy i ługi wypłukiwane przez deszcze wprost do gleby. Miejsce występowania to okolice zakładów przemysłowych zwłaszcza huty, cementownie, elektrownie, tradycyjne zakłady chemiczne i petrochemiczne a także hałdy i składowiska odpadów przemysłowych.

Unoszone w powietrzu pyły osiadają na glebie w promieniu wielu kilometrów od zakładu, który je emituje. Osadzając się na powierzchni gleby powodują zmiany pH , zawartości makro i mikro elementów a także strukturę gleby. Metale ciężkie w glebie przedostają się do tkanek roślinnych a następnie wraz z pokarmem do organizmów ludzi i zwierząt co jest przyczyną wielu ciężkich i nieodwracalnych schorzeń.

Wspomniane wyżej produkty, wytwarzane z nieprzemyślanej działalności człowieka , który wiążąc różne struktury materii występujące w naturze wytwarza związki o ogromnym rażeniu chemicznym dla wszelkich organizmów żywych występujących w pobliżu składowania. Są to odpady o szczególnie silnych związkach lotnych. Obróbka znanymi technologiami do termicznego przetwarzania spowoduje setki ton niebezpiecznego chemicznie popiołu oraz rozprzestrzenianie się emisji toksycznego odpadu poprzez komin na ogromy obszar, zmieniając charakterystykę fauny i flory.

BRAK OSTROŻNOŚCI TO NIEODWRACALNE ZAGROŻENIA DLA LUDZKOŚCI

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

CHEMIA CIĘŻKA