EMISJA CO2

WĘGIEL BRUNATNY JAKO SKAMIELINA POWINNA PRZELEŻEĆ POD ZIEMIĄ  JESZCZE 500 LAT.   JEGO SPALANIE POWODUJE SZKODLIWĄ EMISJĘ  DLA  ŚRODOWISKA I KLIMATU 

Bezsilnością należy nazwać sposób wykorzystania pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej. Pyły dymnicowe inaczej zwane popiołami lotnymi ze spalania węgla brunatnego wykorzystuje się m.in do stabilizacji osadów ściekowych. Zysk płynący z tego procederu to jednoczesne wykorzystanie dwóch stałych odpadów - redukcja kosztów związanych ze składowanie popiołów oraz higienizacja osadów. Zdaniem autorów tych absurdalnych rozwiązań jest stwierdzenie iż takie popioły wpływają dodatnio na produkcję roślinną gdyż nie powoduje niekorzystnych zmian w wzroście roślin czy ich składzie. Stoi to w sprzeczności z ustawodawcą i wszelkimi aktami prawnymi dotyczących ochrony środowiska.

DOPUSZCZALNE NORMY EMISJI

PM10 - mieszanina cząsteczek zawieszonych w powietrzu organicznych i nieorganicznych zawierające cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów , które docierają do górnych drug oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m3 . Emisja nie przekraczalna to 35 dni w roku. Poziom krytyczny 200 µg/m3 / rok

Pyły z grupy PM 2,5 powodują kaszel , trudności z oddychaniem i zadyszkę - szczególnie podczas wysiłku fizycznego. Pył PM 2,5 to cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna wynosi 25 µg/m3.  Tolerancja 27 µg/m3 . Wspomniane pyły przyczyniają się do zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy , kataru siennego , zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu ( niskim ciężar urodzeniowy, wady wrodzone płodu, powikłania przebiegu ciąży )

SZKODLIWOŚĆ SPALANIA WĘGLA BRUNATNEGO KORPORACYJNĄ ZMOWĄ 

Środowisko naukowe jest zgodne co do kwestii jak najszybszego zaniechania spalania węgla brunatnego we wszystkich jednostkach energetycznych, ponieważ związki chemiczne wraz z pierwiastkami zawartymi w węglu brunatnym wytwarzają w procesie spalania na tyle szkodliwe substancje lotne w postaci furanów, dioksyn, PM10 i PM2,5, że żadne doczyszczenie spalin nie jest w stanie uwolnić środowiska od toksycznych wyziewów. Pozostaje popiół w którym zawartość metali ciężkich, które w procesie utlenienia nadają odpadowi miano toksycznego. Dla przedstawionego problemu nie ma skutecznego sposobu na jego eliminację, gdyż sugerowane pseudo instalacje i ich rozwiązania dotyczące np. popiołów lotnych mieszanych z osadami ściekowymi nie tylko jest uniknięciem problemu ale jawnym oszustwem. Popioły lotne ze spalania węgla brunatnego stanowią tym samym poważny problem ekologiczny. Ma postać miałkiego pyłu mineralnego o barwie szarej lub brązowej zbudowany jest przede wszystkim z tlenków krzemu poza tym zawiera wiele pierwiastków śladowych oraz wykazuje niewielki udział nie spalonego węgla.

Składnikami pyłów dymnicowych są przede wszystkim tlenki - SiO2 , , Al2O3 , Fe2O3 , CaO, MgO, Na2O, K2O i TiO2 . Pyły zawierają także śladowe ilości takich pierwiastków, jak: Ba, Cu, Sr, Ni, Cr, Zn, Cd, Mo, V, Se, Pb, As i inne. Popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatnego zawierają obecność cząstek, od małych SiO2 , poprzez średniej wielkości konglomeraty – kuliste twory z Si-Al zawierające Na-Ca-K-Mg, po duże cząstki heterogeniczne wytworzone ze szklistych konglomeratów zawierające Na, K, Ca i Fe. Zawierają również średnie i małe spłaszczone cząstki bogatych w żelazo, zbudowanych z polikrystalicznych agregatów metalicznego żelaza i tlenków Fe(Ti) (magnetyt, hematyt, ilmenit). Popioły lotne w zależności od udziału głównych składników dzielą się na popioły krzemianowe, popioły glinowe, popioły wapniowe.

NIEŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ PRZEZ PYŁY DYMNICOWE I POPIOŁY LOTNE

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

WĘGIEL BRUNATNY